• Facebook
 • youtube
Sisene
Logida oma kontosse
Kasutaja nimi *
Salasõna *
Jäta mind meelde

Konfidentsiaalsuse poliitika

Käesolev "Isikuandmete konfidentsiaalsuse poliitika" (edasi tekstis – Konfidentsiaalsuse poliitika) tekst on suuline kokkulepe Kinnisvarateenuse Portaali, mis asub domeeninimel www.kinnisvarateenus.ee (edasi tekstis - Portaal) ja isikute vahel, kes omavad juurdepääsu nimetatud ressursile Internetivõrgu vahendusel (edasi tekstis - Kasutaja) isikliku informatsiooni ja isikuandmete puutumatuse tagamise reeglite kohta.

Konfidentsiaalsuse teksti võib muuta Portaali äranägemisel. Kehtiv Konfidentsiaalsuse poliitika on avaldatud leheküljel ()

Käesolevas Konfidentsiaalsuse poliitikas kokkulepitud reeglid kehtivad üksnes Portaali jaoks ega oma mingit jõudu võõrastel veebilehekülgedel, viited millistele on Portaali paigutatud kolmandate isikute (teiste Kasutajate, reklaamijate jt.) poolt.

Portaali ressursside kasutamist Kasutaja poolt vaikimisi aktsepteeritakse Kasutaja nõusolekuna käesolevas tekstis kokkulepitud reeglitega ja kohustusena rangelt neid järgida. Kasutaja, kes keeldub järgimast käesoleva Konfidentsiaalsuse poliitika reegleid peab lahkuma Portaalist ning hoiduma Portaali kasutamisest edaspidi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasutaja isiklik informatsioon

Käesolev Konfidentsiaalsuse poliitika määratleb järgmisi Kasutaja isikuandmete liike:

 1. Informatsioon, mille Kasutaja esitab vabatahtlikult kohustuslikus korras arvestuskande loomisel (registreerimise protseduur) Portaalis: nimi, e-posti aadress (e-mail);
 2. Informatsioon, mille Kasutaja paigutab Portaali omal äranägemisel ja mis ei ole Portaali ja Kasutaja vahelises kokkuleppes kohustuslik: isikliku profiili täitmine Portaalis, äripakkumiste avaldamine kinnisvaraga finantstehingute kohta (edasi tekstis - kuulutused).
 3. Kasutaja andmed, milliseid Portaal kogub automaatselt, kasutades tehnilisi vahendeid Kasutaja osaluseta: IP-aadress, informatsioon kasutatava brauseri kohta, Portaali külastamise aeg, cookies failid jm.

Kasutaja võib vabatahtlikult keelata mõningate isikuandmete automaatse kogumise, kasutades oma personaalses arvutis (või muus Internetivõrgule juurdepääsu vahendis) tehnilisi kaitsevahendeid. Kuid selliste piirangute sisestamine Portaali töösse võib saada Portaali lehekülgede sisu ebakorrektse kuvandi põhjuseks, samuti raskendada Kasutajal juurdepääsu ja tööd Portaali ressurssidega. Kasutaja poolt taoliste piirangute rakendamist vaikimisi aktsepteeritakse Kasutaja nõustumisena võimalike tagajärgedega ja mistahes pretensioonide vältimisena Kasutaja poolt Portaalile võimalike piirangute või Portaali ressursside kasutamise ebamugavuste suhtes.

Peale selle, Kasutaja võib iseseisvalt muuta või kustutada isiklikku informatsiooni, mis on tema poolt varasemalt Portaali paigutatud.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasutaja isikliku informatsiooni kasutamine

Käesoleva Konfidentsiaalsuse raames Kasutaja isikuandmeid võib Portaal kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • Kasutaja arvestuskande ühekordne loomine edasise Kasutaja identifitseerimise lihtsustamisega Portaalis;
 • juurdepääsu võimaldamine Kasutaja isiklikule kabinetile;
 • Kasutaja asukohaandmete kasutamine Portaali raames otsingupäringute tulemuste optimeerimiseks;
 • Kasutajaga tagasiside tagamine Portaalil sellise vajaduse tekkimisel;
 • Kasutajale tema nõusolekul temaatiliste linkide, teadete uute kuulutuste kohta  võimaldamine, mis vastavad Kasutaja poolt varasemalt Portaali raames kujundatud  otsingupäringutele;
 • Kasutajale tehnilise ja nõustamise tugiteenuse osutamine sellise vajaduse tekkimisel;
 • Kasutaja ebaseaduslike toimingute Portaali piires tõkestamine.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isikliku informatsiooni konfidentsiaalsuse tingimused

Kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamine kannab esmajärgulist iseloomu Portaali jaoks, ja seetõttu viimase poolt võetakse kasutusele kõik kättesaadavad ja vajalikud meetmed nimetatud ülesande täitmiseks. Kogu Kasutaja poolt esitatud isiklikku informatsiooni Portaal aktsepteerib usaldusväärsena ega tingi mingeid täiendava kontrolle Portaali poolt.

Kasutaja isikuandmete Portaali süül sanktsioneerimata avalikustamise avastamise korral viimane kohustub viivitamatult teavitama Kasutajat avalikustamise faktist. Kasutaja süül või tema otsesel nõusolekul (enne või pärast ilmumist Portaalis) avalikustatud informatsiooni ei peeta konfidentsiaalseks Portaali jaoks.

Portaal võib teha otsuse Kasutaja konfidentsiaalse informatsiooni edastamise kohta pädevatele riigivõimu isikutele kohtuotsuse alusel ja seadusandluses kehtestatud korras.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konfidentsiaalsuse poliitika täiendavad tingimused

Kõik küsimused ja vaidlused, mis tekivad Portaali ja Kasutaja suhetes käesoleva Konfidentsiaalsuse poliitika raames, lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.